08.04.2021, Nikol Šimůnek Meyerová

Informace pro zákonné zástupce k testování ve škole

Z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.  MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN vyplývá, že

dítěti a žákovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem základní školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud

  1. a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  2. b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak.

Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.

Jak to bude probíhat?

Testování bude probíhat dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) před zahájením vyučování. Žáci a děti, které navštěvují školní družinu, si test provedou po příchodu do školní družiny, ostatní pak po příchodu do třídy.

U odběru bude přítomna paní učitelka, pan učitel nebo paní vychovatelka či asistentka, někdo, koho vaše děti znají. Dětem vše vysvětlí a ukáže.

Odběr bude probíhat ve třídě či družině za přísných hygienických podmínek.

Jedná se o testovací sady, kdy odběr probíhá z přední části nosu, tedy z části, které se dítě běžně dotýká. V žádném případě nebude dítěti nikdo ubližovat ani mu strkat tyčinky hluboko do nosu.

Mohu být u testu se svým dítětem?

Pokud Vaše dítě navštěvuje přípravnou třídu nebo první až třetí třídu, je možné asistovat u testování, a to v pondělí i ve čtvrtek od 7:00 do 7:45. Přijdete s dítětem na vrátnici, služba Vás odvede do tělocvičny, kde dostanete test a provedete odběr. Počítejte s časovou rezervou zhruba 20 minut.

Dítě prodělalo Covid nebo se testovalo jinde, musí se testovat ve škole?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Testují se i zaměstnanci školy?

Ano, testují se ve stejné frekvenci jako děti a žáci.

Co když bude moje dítě na test chybět? Může do školy?

V případě, že bude vaše dítě chybět, otestuje se v den, kdy se do školy po absenci vrátí.

Co když bude test pozitivní?

Ihned vás kontaktujeme, abyste si dítě vyzvedli. Následně kontaktujete svého lékaře a požádáte o žádanku na PCR test. Pokud test potvrdí pozitivitu, zůstane vaše dítě v domácí izolaci.

Co když bude mít někdo jiný ve třídě pozitivní test?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti a žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného PCR testem.

V případě, kdy test PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Co když se moje dítě bude bát?

Věříme, že pokud s dítětem o testování budete mluvit vy i my a budeme vzájemně spolupracovat, nedojde k žádnému stresu. Společně to určitě zvládneme.

Doporučíte mi, kam se ještě mohu podívat na informace o testování?

Doporučujeme Vám stránky https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Najdete zde všechny důležité informace, všechny aktuality a odkazy na manuály a videa. Můžete se podívat i společně se svými dětmi.

Proč se musí moje dítě testovat?

Povinnost testování vyplývá z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.  MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN.

Toto opatření podmiňuje návrat dětí, žáků k prezenčnímu vzdělávání negativním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného samoodběrem prostřednictvím neinvazivního antigenního nebo neinvazivního RT-PCR testu.

Škola je povinna chránit zdraví dětí, dětí, žáků a studentů, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.

Šíření nemoci COVID-19 však nemusí být doprovázeno viditelnými příznaky. Proto, aby se předešlo situaci, kdy ve třídě (škole) dojde ke kontaktu dětí, žáků nebo studentů zdravých s dítětem, žákem nebo studentem, který je infekční s COVID-19, aniž by o tom věděl, je vhodné využít nástroj pravidelného testování.

Bez prevence potenciálního šíření COVID-19 by škola nemusela být v současné situaci bezpečným prostředím a mohlo by kvůli uvolnění opatření ve školství docházet ke zhoršení celkové epidemiologické situace. Pokud by taková situace nastala, pak by došlo k ohrožení zdraví ostatních spolužáků, pedagogických pracovníků a dalších osob, které se s nimi stýkají ve škole i mimo školu.

Co když nesouhlasím s testováním svého dítěte?

Pokud s testováním nesouhlasíte, nikdo vaše dítě nebude nutit. V tom případě, ale není možná osobní přítomnost vašeho dítěte ve škole. Zůstává tedy doma, do školy se dostaví na přezkoušení. V době, kdy probíhá distanční výuka, účastní se distanční výuky, v době, kdy probíhá prezenční výuka, připravuje se s vámi nebo samo. Zákonný zástupce omluví žáka z výuky (třídnímu učiteli) a absence je automaticky omluvená.

Rodiče, kteří mají nějaké dotazy k návratu dětí do školy, mají možnost setkání s ředitelkou školy v pondělí, 12. 4. v 8:00 hod.

Věříme, že to společně zvládneme a všichni žáci se postupně vrátí do lavic i k zájmové činnosti. S vaší pomocí uděláme maximum pro to, abychom zvládli veškerá opatření.


Další články

Rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Aktuality

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení §46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější…

Informace k provozu školy od 10.5.2021

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, přinášíme vám informace o provozu školy od pondělí 10. 5. 2021. Od 10. 5. se budou žáci 1. i 2. stupně učit rotačně.  To znamená, že v jednom týdnu budou ve škole jen některé třídy 1. a 2. stupně a v následujícím týdnu ty zbývající a takto se budou po týdnech střídat. V týdnu od 10. 5. do 14. 5. (a další liché týdny) budou ve škole přítomny tyto třídy: I. stupeň - 1. …

Královna Bíliny

Aktuality

Na měsíc květen je vyhlášena POHYBOVÁ SOUTĚŽ BÍLINSKÝCH ŠKOL (Lidická, Za Chlumem, Aléská) Cílem soutěže je dosáhnout tří turisticky zajímavých bodů v Bílině, u každého bodu je třeba pořídit foto (potěší nás více selfie z daného místa, které bude dokazovat, že jste daného checkpointu dosáhli). BODY: Za každé navštívené místo dostane naše škola bod, každý účastník tak může pro svoji školu získa…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.