04.09.2020, Nikol Meyerová

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19

Provoz školy

 1. Činnost školy je zahájena v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 2. Žákům nebude plošně měřena teplota.
 3. Škola nemá stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Vstup do školy je žákům umožněn od 7: 35.
 4. Žáci se po příchodu nebudou zdržovat v šatnách. Po přezutí budou odcházet neprodleně do učeben podle platného rozvrhu. Školní družina funguje bez omezení. 
 5. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách nebo odděleních školní družiny.
 6. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 7. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni
  ve škole.
 8. Rodiče se mohou dostavit do školy na osobní jednání pouze po předchozí domluvě v době, kdy nejsou přítomni žáci ve škole.

 

Hygienická pravidla

 1. U vstupu do budovy školy, u vstupu do školní jídelny, v každé učebně, na toaletách a u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat.
 3. Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě
  a intenzivně na začátku každé vyučovací hodiny.
 4. Je zajištěno bezpečné osušení rukou – papírové ručníky na jedno použití.
 5. Je kladen větší důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid - 19 u žáka

 1. Pokud budou u žáka patrné příznaky respiračního onemocnění při příchodu žáka do školy – žák nebude vpuštěn do budovy školy, pokud bude přítomen jeho zákonný zástupce.
 2. Pokud nebude přítomen zákonný zástupce žáka, bude tato skutečnost zákonnému zástupci neprodleně oznámena a zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy.
 3. Stejný postup bude uplatněn i při zjištění příznaků respiračního onemocnění v průběhu vyučování. Do doby příchodu zákonného zástupce do školy, bude žák s příznaky respiračního onemocnění izolován od ostatních přítomných ve škole v samostatné místnosti. Po příchodu do školy zákonný zástupce dítě převezme a opustí s ním
  v nejkratším možném čase budovu školy. Zákonný zástupce žáka je po převzetí dítěte povinen kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 4. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li lékařskou zprávou, že netrpí infekční nemocí.
 5. Pro všechny žáky dále platí, že se nebudou bez pokynů pedagogů zbytečně shromažďovat ve větším počtu na jednom místě a že nebudou bez dovolení pobývat
  o přestávkách v jiných třídách.

 

Opatření ve školní jídelně

 1. Není umožněn samoobslužný provoz.
 2. Bude prováděna častější dezinfekce stolů, židlí a všech prostor školní jídelny

 

1.9.2020 

Mgr. Dagmar Axamitová
ředitelka školy


Další články

Volby do školské rady

Aktuality

Vážení rodiče, dne 6. 10. 2020 proběhnou ve vstupní hale školy od 11:00 do 17:00 hodin volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců.Seznam kandidátů za zákonné zástupce: Dobosi TomášChalupná ZuzanaMyslíková JiřinaSýkorová KateřinaVážná Monika V Bílině dne 22. 9. 2020 Mgr. Dagmar Axamitová ředitelka školy

Ředitelské volno

Aktuality

Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 25. 9. 2020, na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 9. 2020, ředitelské volno.

Roušky ve škole!

Aktuality

Od 10. 9. 2020 je vyhlášena povinnost nošení roušek ve všech budovách. Pro žáky platí nošení roušek na chodbách školy. Ve třídách nejsou roušky nutné.Od zítřka bude tedy umožněn vstup do školy pouze s rouškou. 

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.