V pátek 29.9.2023 a v pondělí 2.10.2023 je ŘEDITELSKÉ VOLNO.
21.08.2017, Nikol Šimůnek Meyerová

Školská rada

Vážení rodiče,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Bílina vyhlašuji volby do školské rady Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace z řad zákonných zástupců žáků na den 26. 9. 2017 v době od 14.00 hodin do 17.00 hodin ve vstupní hale školy.
Volby budou probíhat tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Volič zásadně hlasuje osobně.
Návrhy kandidátů mohou oprávněné osoby podávat prostřednictvím e-mailu, elektronické žákovské knížky nebo osobně u ředitele školy do 11. 9. 2017. Jména kandidátů budou zveřejněna na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách: www.zsaleska-bilina.cz.
Z voleb vzejdou 2 členové školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

 Obecná ustanovení:

1. Školská rada má šest členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.
3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
5. Funkční období členů školské rady je tři roky.
6. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

V Bílině 21. 8. 2017                                                                             Mgr. Dagmar Axamitová
                                                                                                                        ředitelka školy

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.