04.03.2024, Nikol Šimůnek Meyerová

Vnitřní řád školní jídelny

Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb.,vyhláškou č.84/2005 Sb.o nákladech na závodní stravování, Školským zákonem č. 561/2004 , platnými hygienickými předpisy, vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, vyhláškou 602/2006 Sb., nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin, dále pak platnými bezpečnostními předpisy.

Provoz školní jídelny

a) Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ Aléská 270, Bílina.
b) Každý strávník má nárok na jedno jídlo denně složené z polévky, hlavního jídla a nápoje.
c) Do jídelny mají povolen vstup pouze strávníci, kteří mají zaplacené obědy. Osobám, které se v jídelně nestravují, je vstup do ŠJ zakázán (platí i pro rodiče čekající na své dítě).
d) Všichni strávníci jsou povinni stravovat se v prostorách jídelny. Je zakázáno vynášet jakékoliv potraviny mimo ŠJ.
e) Výdej obědů od 11.00 - 13.45 hodin.
f) Výdej obědů do jídlonosičů mimo hlavní výdej od 10.45 - 11.00 hodin.
g)Ve školní jídelně je ZAKÁZÁNO používat mobilní telefony a pokládat je na jídelní tácy.

Chování ve školní jídelně

Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně a chovají se v prostoru školní jídelny tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V šatně si odloží tašky a přesunují se do jídelny, kde si v prostoru výdeje pokrmů odeberou tác, příbory a pokrm. Po skončení stravování odevzdají tác s použitým nádobím k okénku. V případě úmyslného poškození nádobí je strávník povinen vzniklou škodu nahradit. Na chování žáků dohlíží pedagogický dozor.
Je zákaz vynášení pokrmů vydaných na talířích a miskách, případně vynášení jiného inventáře ze školní jídelny.

Zařazování žáků dle věkových kategorií

Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhl. č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Ukazatelem pro jeho zařazení do jednotlivých kategorií je věk dosažený v průběhu školního roku.

 6 - 10 let       28 Kč
11 - 14 let     30 Kč
nad 15 let     32 Kč

Placení stravného

Platbu stravného je možné provádět:

- v hotovosti - v kanceláři ŠJ
- inkasem z účtu
- trvalým příkazem z účtu

Číslo účtu pro platbu stravného: 115 - 4000570247/0100

O výběru hotovosti za stravné jsou strávníci vždy informováni na nástěnce ve ŠJ nebo na internetových stránkách jídelny.   Obědy lze platit v hotovosti v těchto dnech:

pondělí - pátek    - 7.30  - 8.00 hod.  a  11.45 - 14.00 hod.

O možnosti platby inkasem nebo trvalým příkazem z účtu je možno se informovat v kanceláři ŠJ.

POZOR : Obědy musí být zaplaceny vždy do  konce měsíce na měsíc následující (v září na říjen atd.)

Objednávky obědů

Strávníci platící inkasem, budou vždy automaticky přihlášeni na obědy, pokud se nebudou chtít stravovat, musí si obědy odhlásit.

Strávnící platící v hotovosti nebo trvalým příkazem si musí obědy na nový měsíc přihlásit sami. Přihlášené jsou až po zaplacení. Přihlásit lze obědy v kanceláři ŠJ, telefonicky  nebo v systému  www.strava.cz.

Odhlášky z obědů

Strávník si sám odhlašuje obědy v případě ( školy v přírodě, lyžařského výcviku, výletů apod.) V tyto dny nemá na dotovanou stravu nárok. Odhlásit strávníka z obědu je možné do 7.30 hodin ráno v kanceláři ŠJ, na objednacím terminálu nebo v systému www.strava.cz.  Odběr oběda pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci a to jen do nádob k tomuto účelu určených. Další dny je nutné obědy odhlásit osobně nebo telefonicky na čísle 417 829145


Od 2.dne nemoci nebo při vyhlášení ředitelského volna je žák povinen oběd sám odhlásit.  Žák nemá v době nemoci, prázdnin nebo v době ředitelského volna na dotovanou stravu nárok. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.


Peníze za odhlášenou stravu zůstávají na kontě strávníka. I přesto, že má strávník  v následujícím měsíci přeplatek, je povinen si obědy  na tento měsíc přihlásit.

Kreditní karta

Strávník prokazuje nárok na stravu kreditní kartou nebo čipem.
V případě zapomenutí karty nebo čipu je nutné si před výdejem obědů vyzvednout v kanceláři ŠJ náhradní stravenku.

Od listopadu 2022 nelze zakoupit kreditní kartu, pouze čip. Kreditní karty, které jsou již v oběhu, jsou i nadále platné.
Kreditní karta, čip vydaná(ý) pro určitého strávníka je NEPŘENOSNÁ(Ý). Každý strávník si musí vyzvednout oběd sám. Výjimkou je pouze první den nemoci, kdy pro oběd může přijít někdo jiný (rodič nebo jiná pověřená osoba).

Cena čipu činí 122 Kč. Tato částka je nevratná a čip tak zcela přechází ve vlastnictví strávníka.

Vyúčtování  na konci školního roku

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi:

- nechat na kontě zůstatek na příští rok
- vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu
- převedení na účet strávníka (týká se inkas a trvalých příkazů)

Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí jídelny s hlavní kuchařkou. Při sestavování je dbáno na dodržování zásad správné výživy pro jednotlivé věkové kategorie. Jídelníček je kontrolován OHS Teplice. Je vyvěšen v jídelně a na internetových stránkách jídelny.
Školní jídelna si vyhrazuje v případě mimořádné události, např.nedodání surovin, změnit dle potřeby jídelní lístek.

Distanční výuka

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z výdejového okénka, v době od 11.00 – 11.20 hod.

Dotazy, připomínky nebo případné problémy řešte prosím v kanceláři ŠJ.
Tento vnitřní řád je platný pro všechny strávníky.

Zpracovala : Bohumila Benešová , ved. ŠJ
Platnost vnitřního řádu ŠJ od 1.1.2023

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.