03.10.2017, Nikol Šimůnek Meyerová

ADHD

Vývojová porucha charakteristická věku dítěte nepřiměřeným stupněm pozornosti, hyperaktivity a impulzivity. Potíže jsou chronické a nelze je vysvětlit na základě neurologických, senzorických nebo motorických postižení, mentální retardace nebo závažných emočních problémů. Obtíže jsou často spojené s neschopností dodržovat pravidla chování a provádět opakovaně delší dobu určité pracovní výkony. 

Projevy ADHD

Alan Train rozdělil projevy syndromu ADHD do tří skupin - na  poruchu pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu (Train, 2002). Tyto příznaky  buď  izolovaně nebo ve svém souhrnu predisponují dítě k dalším obtížím.

 • Často věnuje bedlivou pozornost detailům nebo dělá chyby z nedbalosti ve školních úkolech a při dalších aktivitách
 • Obtíže v koncentraci pozornosti na úkoly nebo hry
 • Vypadá, že neposlouchá, co se mu/jí říká
 • Nepracuje podle instrukcí, nedokončuje práci, má nepořádek na svém místě, ve svých věcech
 • Obtíže v organizování svých úkolů a aktivit
 • Oddalování plnění školních i domácích úkolů
 • Ztrácení věcí nezbytných pro školu a zájmové aktivity
 • Snadné rozptýlení cizími podněty nepatřícími k věci
 • Zapomnětlivost v denních činnostech

Hyperaktivita

 • bezděčně pohybuje rukama, nohama, vrtí se
 • pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné
 • je nadměrně hlučné
 • trvale vykazuje nadměrnou motorickou aktivitu

Impulzivita

 • vyhrkne odpověď dřív, než byla položena otázka
 • nevydrží stát v řadě a počkat, až na něj přijde řada
 • přerušuje ostatní nebo se jim plete do hovoru

Metody a formy práce

 • pozitivní posilování spolu s mírnými tresty – hned po splnění úkolu
 • častá zpětná vazba
 • zadávání instrukcí a pokynů jen v několika krocích při udržování očního kontaktu, zopakování instrukce dítětem
 • jednoduchost, splnitelnost, přiměřená délka zadaných úkolů
 • stanovení mantinelů chování, pravidel
 • informovanost spolužáků o podstatě obtíží
 • respektování učebního stylu žáka
 • nácvik metakognitivních strategií (učení se o vlastním stylu učení)
 • vedení dítěte k uvědomování si svého chování, sebehodnocení, sebekontrole
 • spolupráce s PPP, rodiči, společné postupy
 • speciální zájmová činnost zaměřená na rozvoj a uvolnění kreativity
 • prostor pro soukromí
 • přijetí kolektivem

Další tipy

 • pokud možno nereagovat na projevy typické pro ADHD, respektovat je
 • umožnit dítěti pohybové uvolnění (např. nechat rozdat sešity)
 • pracovat po kratších a častěji se střídajících úsecích
 • umožnit dítěti změnu pracovní polohy, činnosti
 • umožnit krátký odpočinek, relaxaci
 • v případě nezdaru dát možnost opravy
 • snažit se o vytvoření vstřícné atmosféry ve třídě
 • v zasedacím pořádku najít méně rušivé místo
 • v případě problémů dohlédnout na zaznamenávání DÚ
 • vhodnou motivací vést dítě k nácviku sebekontroly a seberegulace
 • oceňovat drobné pozitivní prvky v chování dítěte
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.