19. 2. 2024 - 23. 2. 2024 - jarní prázdniny
03.10.2017, Nikol Šimůnek Meyerová

Dysgrafie

Specifická porucha psaní – grafického projevu jako takového. Samotný proces psaní vyčerpává dysgrafikovu kapacitu koncentrace pozornosti tak, že již není schopen se plně soustředit na obsahovou a gramatickou stránku projevu. Převaha obtíží je v narušení úrovně jemné motoriky.

Znaky dysgrafie

 • Obecně nečitelné písmo, a to i přes dostatečný čas a pozornost věnovanou danému úkolu
 • Tendence ke směšování psacího a tiskacího písma, nepravidelná velikost, rozličnost tvarů, nerovnost linií, nerovnoměrný sklon, častá neschopnost dodržet psaní na řádku
 • Nedopsaná slova či písmena, vynechávání slov v souvislém textu
 • Nepravidelné uspořádání na stránce vzhledem k řádkům a okrajům
 • Nepravidelná hustota mezi slovy a písmeny
 • Často atypický úchop psacího náčiní či křečovitý úchop prstů ve špetce s prolomeným ukazovákem přesto, že ruka se nám jeví celkově uvolněně
 • Zvláštní držení těla při psaní
 • Diktování si polohlasem sledu písmen, bedlivé pozorování vlastní píšící ruky
 • Výrazně pomalé tempo práce, neskonalé úsilí při veškerém písemném projevu
 • Obsah napsaného v časové tísni velice často na žádném stupni školního vzdělávání nekoordinuje se skutečnými žákovými či studentovými jazykovými dovednostmi a schopnostmi

Metody a formy práce

 • Základní zásadou práce s dysgrafikem je umožnit mu snížit vliv psaní na učení a vyjádření znalostí
 • Zadávání úkolů tak, aby byly v souladu s jeho potřebami pro učení
 • Preferovat ústní projev před písemným, zvažovat objem písemné práce, složitost psaného úkolu, užití nástrojů k vytvoření psaného produktu a formát písemné práce
 • Poskytnutí více času na písemný úkol včetně tvorby poznámek, přepisů, ale i testů
 • Zadávání úkolů s dostatečným časovým předstihem
 • Podpora psaní na počítačové klávesnici (zvýšení rychlosti a čitelnosti), preferování práce na počítači
 • Rozdělení psaní na úseky (hledání nápadu na téma obsahu psaného, psaní nanečisto včetně sběru materiálu, sestavení textu, závěrečná korektura)
 • Gramatiku nehodnotit u pracovních verzí, u úkolů, kde jde spíše o obsah
 • Předkládání částečně vyplněných schémat, možnost doplnění
 • Nehodnotit úpravu a pravopis zejména v naukových předmětech
 • Možnost psát poznámky ve zkratkách
 • Možnost psaní tiskacím písmem
 • Možnost psát do sešitů s šíří linek dle vlastního výběru
 • Používání papírů a psacího náčiní rozličných barev
 • V matematice používat čtverečkovaný či linkovaný sešit
 • Správný úchop psacího náčiní
 • Uvolňovací cviky
 • Rozvíjení hrubé motoriky (pohyby paží, pohyby dlaní..), jemné motoriky (pohyby prstů, sestavy z dlaní, cvičení pohybové aktivity)

Dysgrafie může existovat samostatně, ale častěji se vyskytuje spolu s jinými poruchami učení, jako je dyslexie, dyskalkulie, poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní atd. 

Úzce souvisí s dysortografií, velmi často se objevují společně. Reedukace je zaměřena na celou osobnost dítěte. V úvodu musí být dítě dostatečně motivováno pro práci, poté následují cvičení zaměřená na rozvíjení těch dovedností, které psaní podmiňují. Reedukaci dysgrafie nelze v žádném případě omezit na opisování cvičení a přepisování sešitů. 

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.