03.10.2017, Nikol Šimůnek Meyerová

Dyskalkulie

Dyskalkulie je specifická porucha matematických schopností ve smyslu neschopnosti operovat s číselnými symboly. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů (sčítání, odčítání, násobení, dělení) spíše než abstraktnějších dovedností v oblasti algebry, geometrie apod.

Příznaky dyskalkulie jsou velmi pestré, podle nich dělíme do dalších typů:

Druhy dyskalkulie:

Verbální dyskalkulie – u žáka vázne schopnost slovně označovat operační znaky, vázne pochopení matematické terminologie ne smyslu určování o…více, o…méně, …krát více, méně apod. Žák nezvládá slovně označovat matematické úkony, množství a počet prvků nebo i jen odpočítávat číselnou řadu, na slovní výzvu není žák schopen ukázat počet prstů, označit hodnotu napsaného čísla apod.

Praktognostická dyskalkulie – žák má narušenu matematickou schopnost manipulace s předměty konkrétními či nakreslenými a jejich přiřazování k symbolu čísla (paralelní přiřazování čísla k počtu a naopak, přidávání, ubírání, sestavování, odpočítávání na počítadle apod.) Postižena může být i schopnost řadit předměty podle velikosti nebo rozpoznávat vztahy v dimenzi více-méně.

Lexická dyskalkulie – neschopnost žáka číst matematické znaky a jejich kombinace, symboly, jako jsou číslice, vícemístná čísla s nulami (hlavně uprostřed), tvarově podobná čísla apod. Jedná se o obdobu dyslexie v oblasti čtení číslic a čísel.

Grafická dyskalkulie – projevuje se narušenou schopností psát numerické znaky, žák se neumí vyrovnat s příslušným grafickým prostorem, mívá problémy v geometrii. Jedná se o obdobu dysgrafie v oblasti matematiky.

Ideognostická dyskalkulie – jedná se o poruchu v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi, v chápání čísla jako pojmu, jedinec nedovede zpaměti vypočítat příklady, které by vzhledem ke své inteligenci a dosaženému fyzickému i mentálnímu věku měl zvládnout zcela bez obtíží.

Operacionální dyskalkulie – žák nezvládá provádění matematických operací. Operace zaměňuje, nahrazuje složitější jednoduššími, písemně řeší i velice lehké úlohy. 

Metody a formy práce:

  • Respektování vývoje psychických funkcí, úrovně vývoje dítěte
  • Dělení úkolů na dílčí kroky, důkladné procvičování s využíváním nových situací
  • Práce s kalkulačkou
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.