Jarní prázdniny jsou stanoveny na týden od 25. února do 1. března
03.10.2017, Nikol Meyerová

Dyslexie

Specifická neschopnost naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a žije v prostředí, které mu dává dostatek potřebných podnětů k žádoucímu společenskému a kulturnímu rozvoji.

Dyslexie může ovlivnit několik různých funkcí

 • Zrakové vnímání - neschopnost psát a číst symboly ve správném pořadí.
 • Sluchové vnímání - zahrnuje potíže se zvuky písmen nebo skupiny písmen. Zvuky vnímány jako neuspořádané nebo přeslechnuté popř. neslyšené.
 • Dysgrafie - problémy dítěte v držení a ovládání tužky – problémy s psaním.
 • Pozornost – většina dětí trpí právě i poruchou pozornosti.
 • Porozumění – dítě nepochopí nebo spíše nevnímá čtený text, pouze se soustředí na vlastní čtení.

Typické dyslektické projevy

 • Obtížné rozlišování tvarů písmen
 • Snížená schopnost spojovat psanou a zvukovou podobu hlásky
 • Obtíže v rozlišování tvarově podobných písmen
 • Nerozlišování hlásek zvukově si blízkých
 • Obtíže v měkčení
 • Nedodržování správného pořadí písmen ve slabice či slově
 • Přídavky písmen, slabik ve slovech
 • Domýšlení si koncovky slova dle jeho správně přečteného začátku
 • Nedodržování délek samohlásek
 • Neschopnost čtení s intonací
 • Nesprávné čtení předložkových vazeb
 • Nepochopení obsahu čteného textu
 • Dvojí čtení: žák čte nejprve slovo, slabiku či jeho část šeptem pro sebe, pak teprve vyslovuje nahlas

Metody a formy práce

 • Rozvíjení percepčně-motorických funkcí, řeči a dalších dovedností, souvisejících se čtením
 • Cvičení zrakové percepce bez písmen a s písmeny: rozlišování figura-pozadí, zraková analýza, syntéza a diferenciace
 • Čtení graficky náročného textu, který je tvořen různými typy písmen
 • Cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby, tvarosloví, skladbu
 • Čtení textu d překrýváním spodní části písmen, s vynechanými písmeny, slabikami
 • Čtení textu a označování slov, která do textu nepatří
 • Doplňování slov do textu podle smyslu
 • Zrakoprostorová identifikace písmen: ohmatávání, poznávání písmen se zavřenýma očima, melodie pro určité písmeno apod.
 • Spojení hláska-písmeno: vyvozování hlásky ve spojení s přírodními nebo umělými zvuky, multisenzoriální přístup: zapojení smyslů, modelování písmen, malováíní, vytrhávání z papíru, vyrývání do písku atd.
 • Záměny písmen tvarově podobných: cvičení zrakové percepce, znovuvyvození písmene ve spojení s obrázkem, citoslovcem (b – bu, bu, bu), porovnávání zaměňovaných písmen, obtahování písmen na tabuli, vyhledávání a zaškrtávání písmen v textu, podtrhávání slov, čtení slov obsahujících jedno, postupně obě zaměňovaná písmena apod.
 • Spojování písmen do slabik: slabiky psané na kartách, postřehování slabik i úkoly na PC apod.
 • Čtení vět, souvislého textu: opakované čtení téhož textu, využití týchž slov v různých textech, snadné, krátké texty bez ohledu na věk
 • Porozumění čtenému textu: přikládání slov, vět k odpovídajícím obrázkům, odpovědi na otázky, vyprávění obsahu, plnění úkolů s využitím poznatků z textu, předvídání – žák přečte větu nebo část odstavce a odhaduje, co bude následovat 
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.