03.10.2017, Nikol Šimůnek Meyerová

Dyslexie

Specifická neschopnost naučit se číst, přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a žije v prostředí, které mu dává dostatek potřebných podnětů k žádoucímu společenskému a kulturnímu rozvoji.

Dyslexie může ovlivnit několik různých funkcí

 • Zrakové vnímání - neschopnost psát a číst symboly ve správném pořadí.
 • Sluchové vnímání - zahrnuje potíže se zvuky písmen nebo skupiny písmen. Zvuky vnímány jako neuspořádané nebo přeslechnuté popř. neslyšené.
 • Dysgrafie - problémy dítěte v držení a ovládání tužky – problémy s psaním.
 • Pozornost – většina dětí trpí právě i poruchou pozornosti.
 • Porozumění – dítě nepochopí nebo spíše nevnímá čtený text, pouze se soustředí na vlastní čtení.

Typické dyslektické projevy

 • Obtížné rozlišování tvarů písmen
 • Snížená schopnost spojovat psanou a zvukovou podobu hlásky
 • Obtíže v rozlišování tvarově podobných písmen
 • Nerozlišování hlásek zvukově si blízkých
 • Obtíže v měkčení
 • Nedodržování správného pořadí písmen ve slabice či slově
 • Přídavky písmen, slabik ve slovech
 • Domýšlení si koncovky slova dle jeho správně přečteného začátku
 • Nedodržování délek samohlásek
 • Neschopnost čtení s intonací
 • Nesprávné čtení předložkových vazeb
 • Nepochopení obsahu čteného textu
 • Dvojí čtení: žák čte nejprve slovo, slabiku či jeho část šeptem pro sebe, pak teprve vyslovuje nahlas

Metody a formy práce

 • Rozvíjení percepčně-motorických funkcí, řeči a dalších dovedností, souvisejících se čtením
 • Cvičení zrakové percepce bez písmen a s písmeny: rozlišování figura-pozadí, zraková analýza, syntéza a diferenciace
 • Čtení graficky náročného textu, který je tvořen různými typy písmen
 • Cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby, tvarosloví, skladbu
 • Čtení textu d překrýváním spodní části písmen, s vynechanými písmeny, slabikami
 • Čtení textu a označování slov, která do textu nepatří
 • Doplňování slov do textu podle smyslu
 • Zrakoprostorová identifikace písmen: ohmatávání, poznávání písmen se zavřenýma očima, melodie pro určité písmeno apod.
 • Spojení hláska-písmeno: vyvozování hlásky ve spojení s přírodními nebo umělými zvuky, multisenzoriální přístup: zapojení smyslů, modelování písmen, malováíní, vytrhávání z papíru, vyrývání do písku atd.
 • Záměny písmen tvarově podobných: cvičení zrakové percepce, znovuvyvození písmene ve spojení s obrázkem, citoslovcem (b – bu, bu, bu), porovnávání zaměňovaných písmen, obtahování písmen na tabuli, vyhledávání a zaškrtávání písmen v textu, podtrhávání slov, čtení slov obsahujících jedno, postupně obě zaměňovaná písmena apod.
 • Spojování písmen do slabik: slabiky psané na kartách, postřehování slabik i úkoly na PC apod.
 • Čtení vět, souvislého textu: opakované čtení téhož textu, využití týchž slov v různých textech, snadné, krátké texty bez ohledu na věk
 • Porozumění čtenému textu: přikládání slov, vět k odpovídajícím obrázkům, odpovědi na otázky, vyprávění obsahu, plnění úkolů s využitím poznatků z textu, předvídání – žák přečte větu nebo část odstavce a odhaduje, co bude následovat 
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.