02.06.2022, Nikol Šimůnek Meyerová

Cíle a stanovy

Cíle žákovského parlamentu:

 • Prostřednictvím žákovského parlamentu mají žáci 5. – 9. ročníků možnost, vyjádřit se k fungování školy i kvalitě vzdělávacího procesu.
 • Z každého zasedání žákovského parlamentu je vytvořen zápis, který se konzultuje prostřednictvím předsedy ŽP a koordinátora ŽP s vedením školy.
 • Zástupci parlamentu se aktivně podílejí na vytváření pozitivního klimatu školy.
 • Zprostředkovávají výměnu informací mezi žáky, učiteli a vedením školy.
 • Připravují a organizují kulturní a sportovní akce školy a podílejí se na dalších aktivitách.
 • Řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
 • Prezentují svoji práci na webových stránkách školy, na školních nástěnkách a v obměsíčníku svého časopisu.
 • Parlament umožňuje žákům komunikovat s dospělými a brát je jako své partnery.

 

 Stanovy žákovského parlamentu:

 • Členem žákovského parlamentu se může stát každý žák 5. - 9. třídy.
 • Členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky na jeden školní rok. V nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni. Na jejich místo je pak zvolen jiný třídní zástupce.
 • Volby do žákovského parlamentu probíhají na začátku školního roku, nejpozději do 30. září daného školního roku.
 • Pro podněty žáků existuje schránka důvěry, která je umístěna na viditelném místě ZŠ.
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání žákovského parlamentu.
 • Nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce).
 • Schůzka žákovského parlamentu bude probíhat 1 x za 14 dní. Termín schůzky bude vždy zveřejněn na nástěnce parlamentu. V průběhu každého měsíce proběhnou dvě schůzky žákovského parlamentu. V případě potřeby bude svolána mimořádná schůzka žákovského parlamentu. Schůzka žákovského parlamentu může také proběhnout online prostřednictvím Teams.
 • Všichni členové parlamentu mají zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas. Přítomní dospělí hlasovací právo nemají, mohou pouze vyjadřovat svá doporučení. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 • Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná.
 • Povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání žákovského parlamentu v rámci třídnických hodin, diskutovat o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým parlament dospěl. Třídní učitelé vytvoří časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí (čas schůzek bude zpravidla plánován před začátkem vyučování, či po jeho skončení, aby nedocházelo k jeho narušování. Pouze ve výjimečných případech může dojít ke schůzce v jiném čase, o čemž budou učitelé vždy dopředu informováni). Prioritní však vždy bude, aby jednání žákovského parlamentu žádným způsobem nenarušovalo výuku.
 • Žákovský parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomocí vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat.
 • Jednání žákovského parlamentu se jako hosté mohou zúčastnit všichni žáci, učitelé i provozní zaměstnanci školy. Všichni jsou vřele vítáni.
 • Žákovský parlament uspořádá dvakrát během každého školního roku (zpravidla na začátku školního roku po zvolení členů školního parlamentu pro sdělení vzájemných představ a očekávání, a rovněž na konci školního roku pro zhodnocení činnosti) tzv. senát, na který pozve vedení školy, učitele, případně další zaměstnance školy k tzv. otevřenému rozhovoru.

Další články

Volební řád žákovského parlamentu

Dokumenty

Volební řád Žákovského parlamentu Žákovský parlament (ŽP) se skládá ze zástupců 5. - 9. tříd školy. Počet zástupců ŽP závisí na počtu tříd. Obvykle se jedná o dva zástupce z každé třídy. Ti jsou voleni ve třídě prostým většinovým způsobem. Volby vypisuje výbor ŽP předchozího roku či jeho část, která je stále na škole. Volby do žákovského parlamentu se konají každé září v novém školním roce, …

Žákovský parlament

Dokumenty

Žákovský parlament se utváří v celoškolním procesu jako celku. Dochází během něj ke změně klimatu ve škole a k proměně vztahu mezi vedením školy, zaměstnanci a žáky směrem k participaci (k partnerství, spolupráci, společnému rozhodování). Učí žáky znát jejich povinnosti i práva a používat je ve školním prostředí i v běžném životě. Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli, vedením školy…

Jednací řád

Dokumenty

Jednací řád žákovského parlamentu upravuje přípravu, způsob jednání a rozhodování žákovského parlamentu a zajišťování plnění jeho rozhodnutí. Žákovský parlament se schází dvakrát za měsíc.  Pravidelné zasedání žákovského parlamentu svolává předseda žákovského parlamentu prostřednictvím koordinátora.  Mimořádné zasedání žákovského parlamentu může být svoláno k projednání závažných nebo mimořád…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.