02.06.2022, Nikol Šimůnek Meyerová

Žákovský parlament

Žákovský parlament se utváří v celoškolním procesu jako celku. Dochází během něj ke změně klimatu ve škole a k proměně vztahu mezi vedením školy, zaměstnanci a žáky směrem k participaci (k partnerství, spolupráci, společnému rozhodování). Učí žáky znát jejich povinnosti i práva a používat je ve školním prostředí i v běžném životě.

 • Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli, vedením školy a dalšími zaměstnanci školy.
 • Rozvíjí občanské kompetence (učení zkušeností).
 • Pomáhá třídním učitelům při práci a komunikaci se třídou.
 • Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
 • Podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky a učiteli založenou na vzájemné důvěře a partnerství.
 • Sbližuje žáky prvního a druhého stupně školy, eliminuje případnou rivalitu mezi jednotlivými třídami a ročníky.
 • Zvyšuje informovanost ve škole (jak žáků, tak dospělých) prostřednictvím svých členů, webových stránek, nástěnky v prostorách školy, časopisu.

Co je tedy žákovský parlament?

 • V žákovském parlamentu se scházejí žáci, kteří byli zvoleni ve svých třídách za zástupce třídních kolektivů, a pod vedením koordinátora se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni cítili lépe. Členové parlamentu jsou voleny vždy na začátku nového školního roku.
 • Parlament na škole vykonává především tyto aktivity:
 • Realizuje vlastní projekty vedoucí ke změně klimatu školy.
 • Aktivně spolupracuje na akcích pořádaných školou a ke spolupráci vede také ostatní žáky školy. Přichází s vlastními nápady a náměty vhodnými pro školní a mimoškolní činnost.
 • Komunikuje s vedením školy a s učiteli.
 • Přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve škole (výměna informací mezi třídou a parlamentem)
 • Parlament může uspořádat různé akce (kulturní akce, oslavy svátků, charitativní akce, barevné dny, sportovní turnaje, sběr papíru a podobně).

Parlament pořádá akce pro žáky:                                                     

Členové parlamentu se podílejí na organizování akcí školy, vymýšlí akce nové, vlastní. Typ akce je možné vybrat pomocí ankety, kterou ŽP uspořádá, nebo na základě sběru informací ve třídách a jejich následném prodiskutování na zasedání.

Žákovský parlament navazuje spolupráci s parlamenty jiných základních škol, která bude důležitá pro předávání poznatků a zkušeností a jeho další rozvoj. Rovněž ŽP navazuje spolupráci s krajským parlamentem dětí a mládeže a s národním parlamentem dětí a mládeže. Prostřednictvím NPDM se žákovský parlament zapojuje do různorodých projektů, čímž kladně přispívá k rozvoji společnosti a rovněž pozitivně prezentuje svou školu v očích veřejnosti.


Další články

Volební řád žákovského parlamentu

Dokumenty

Volební řád Žákovského parlamentu Žákovský parlament (ŽP) se skládá ze zástupců 5. - 9. tříd školy. Počet zástupců ŽP závisí na počtu tříd. Obvykle se jedná o dva zástupce z každé třídy. Ti jsou voleni ve třídě prostým většinovým způsobem. Volby vypisuje výbor ŽP předchozího roku či jeho část, která je stále na škole. Volby do žákovského parlamentu se konají každé září v novém školním roce, …

Cíle a stanovy

Dokumenty

Cíle žákovského parlamentu: Prostřednictvím žákovského parlamentu mají žáci 5. – 9. ročníků možnost, vyjádřit se k fungování školy i kvalitě vzdělávacího procesu. Z každého zasedání žákovského parlamentu je vytvořen zápis, který se konzultuje prostřednictvím předsedy ŽP a koordinátora ŽP s vedením školy. Zástupci parlamentu se aktivně podílejí na vytváření pozitivního klimatu školy. Zprostře…

Jednací řád

Dokumenty

Jednací řád žákovského parlamentu upravuje přípravu, způsob jednání a rozhodování žákovského parlamentu a zajišťování plnění jeho rozhodnutí. Žákovský parlament se schází dvakrát za měsíc.  Pravidelné zasedání žákovského parlamentu svolává předseda žákovského parlamentu prostřednictvím koordinátora.  Mimořádné zasedání žákovského parlamentu může být svoláno k projednání závažných nebo mimořád…

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.