25.01.2021, Nikol Šimůnek Meyerová

INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ ŽÁKŮ

K hodnocení žáků za 1. pololetí vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021.
Protože výuka v prvním pololetí letošního školního roku opět probíhala zcela nestandardním způsobem, vycházeli vyučující při hodnocení žáků z tohoto doporučení.

Hodnocení žáků základních škol bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň je však třeba při hodnocení zásadním způsobem zohlednit specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí. Při hodnocení žáků v průběhu prvního pololetí je vhodné ještě důsledněji, než tomu bývá při běžné prezenční výuce, využívat hodnocení především k podpoře učení žáků.

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí by mělo vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, ale mělo by být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl.

Takovými skutečnostmi jsou např.:

 • účast na distanční výuce
 • aktivita při distanční výuce
 • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky
 • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.
 • schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci
 • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma
 • to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí
 • to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou
 • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.)
 • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly
 • to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, je vhodné na hodnocení v tomto pololetí pohlížet jako na příležitost vzít v úvahu kromě různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií.

Všem žákům naší školy bude vydáno vysvědčení se známkami.

Žákům 1. a 2. tříd bude vysvědčení vydáno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Žákům 3. – 9. tříd bude vysvědčení vydáno nejpozději do 3 dnů po návratu do školy (v souladu s doporučením MŠMT).

Žáci i rodiče se však mohou seznámit se známkami na vysvědčení 28. 1. 2021 v elektronické žákovské knížce (pololetní hodnocení).

 

 


Další články

Informace pro zákonné zástupce k testování ve škole

Aktuality

Z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.  MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN vyplývá, že dítěti a žákovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem základní školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) podstoupil ve frekvenci stano…

Informace pro rodiče

Aktuality

Vážení rodiče, milé děti, přinášíme vám informace o provozu školy od pondělí 12. 4. 2021. Od 12. 4. se budou žáci 1. stupně učit rotačně.  To znamená, že v jednom týdnu budou ve škole jen některé třídy 1. stupně a v následujícím týdnu ty zbývající a takto se budou po týdnech střídat.  V týdnu od 12. 4. do 16. 4. (a další liché týdny) budou ve škole přítomny tyto třídy: 1.A, 2. B, 3. A, 3. C, …

(Nejen) Pro budoucí prvňáčky

Aktuality

Jistě se už těšíš do školy, až se setkáš se svými novými spolužáky a s novou paní učitelkou. Ve škole se budeš učit psát, číst, počítat a najdeš si tu spoustu kamarádů. A jak to v té naší škole vypadá? Klikni na obrázek, splň úkoly a zároveň si školu prohlédni.   

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.