08.09.2020, Nikol Meyerová

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných městem Bílina vyhlašuji volby do školské rady Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace z řad zákonných zástupců žáků na den 6. 10. 2020 v době od 11.00 hodin do 17.00 hodin ve vstupní hale školy.

Volby budou probíhat tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny. Volič zásadně hlasuje osobně.

Návrhy kandidátů mohou oprávněné osoby podávat prostřednictvím e-mailu, elektronické žákovské knížky nebo osobně u ředitele školy do 22. 9. 2020. Jména kandidátů budou zveřejněna na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách: www.zsaleska-bilina.cz.

Z voleb vzejdou 2 členové školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

 

 Obecná ustanovení:

  1. Školská rada má šest členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
  2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.
  3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
  4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
  5. Funkční období členů školské rady je tři roky.
  6. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
  7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

V Bílině 8. 9. 2020                                                                             Mgr. Dagmar Axamitová
                                                                                                                      ředitelka školy


Další články

Volby do školské rady

Aktuality

Vážení rodiče, dne 6. 10. 2020 proběhnou ve vstupní hale školy od 11:00 do 17:00 hodin volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců.Seznam kandidátů za zákonné zástupce: Dobosi TomášChalupná ZuzanaMyslíková JiřinaSýkorová KateřinaVážná Monika V Bílině dne 22. 9. 2020 Mgr. Dagmar Axamitová ředitelka školy

Ředitelské volno

Aktuality

Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 25. 9. 2020, na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 9. 2020, ředitelské volno.

Roušky ve škole!

Aktuality

Od 10. 9. 2020 je vyhlášena povinnost nošení roušek ve všech budovách. Pro žáky platí nošení roušek na chodbách školy. Ve třídách nejsou roušky nutné.Od zítřka bude tedy umožněn vstup do školy pouze s rouškou. 

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.