03.10.2017, Nikol Šimůnek Meyerová

Dysortografie

Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Jedná se o specifické dysortografické chyby a osvojování a aplikace gramatických a syntaktických pravidel.

Specifické dysortografické chyby jsou ovlivněny především nedostatečně rozvinutým sluchovým vnímáním, vnímáním a reprodukcí rytmu, chápáním obsahu psaného textu, popř. nedostatečným rozvojem grafomotoriky.

Chyby postihující aplikaci gramatických pravidel jsou ovlivněny nedostatečným rozvojem řeči, především jazykového citu, nedostatečným osvojením systému mateřského jazyka.

Společné příčiny: poruchy soustředění, oslabení paměti, poruchy procesu automatizace, pomalé pracovní tempo. 

Hlavní vyskytující se obtíže:

 1. Specifické dysortografické jevy: jejich výskyt je ovlivněn zejména nedostatečným rozvojem sluchového vnímání, vnímání rytmu, chápání obsahu textu a nedostatečným rozvojem grafomotoriky.
 • nezvládnutí krátkých časových úseků 
 • obtíže u cizího jazyka 
 • špatné rozlišování některých grafických symbolů 
 • zaměňování slov  
 1. Chyby v oblasti aplikace gramatických pravidel zejména v důsledku nevyvinutého jazykového citu, nedostatečného osvojení systému mateřského jazyka, poruch paměti a automatizace. 
 2. Deficity v oblasti pozornosti, paměti, automatizace a grafomotoriky  
 3. Další vyskytující se obtíže: sluchová analýza, rozlišování artikulačně blízkých hlásek, specifické asimilace, nerozlišování tvrdých a měkkých slabik, specifická artikulační neobratnost.

Příklady specifických chyb:           

 • záměna tvarově podobných písmen (tiskacích, psacích apod.) 
 • záměna zvukově blízkých hlásek, znělosti  
 • nerozlišování sykavek  
 • nerozlišování měkkých/tvrdých slabik di, ti, ni, dy, ty, ny  
 • chyby ve zvukových celcích (přehazování, vynechávání, přidávání písmen, slabik)  
 • nedodržení délek samohlásek, vynechání interpunkce  
 • problémy ve slabikách se slabikotvornými r, l  
 • špatné rozlišování konce slova, věty  
 • umí gramatickou poučku ústně, neumí ji použít v písemné podobě

Metody a formy práce:

rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek

 • diktování psaného textu žákem nahlas či alespoň polohlasně, artikulačně zdůrazňování délky samohlásky
 • psaní znamének ihned na úkor porušení zásady plynulého psaní
 • využití bzučáku, hudebních nástrojů, stavebnic s dlouhými a krátkými prvky, pracovních sešitů
 • rytmická cvičení beze slov, cvičení na rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, doplňování krátkých a dlouhých samohlásek do textu, podtrhávání dlouhých samohlásek současně se zdůrazněním délky ve výslovnosti, tvoření vět apod.

rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni

 • tvrdé a měkké kostky se slabikami, pracovní sešity, hry, cvičení s využitím kostek

rozlišování sykavek

 • karty s písmeny, obrázky se slovy obsahující sykavky
 • rozlišování sykavek ve slabikách, ve slovech
 • vyhledávání slov se sykavkami
 • rozlišování sykavek, které mění smysl slova
 • rozlišování více sykavek v jednom slově

vynechávání, přidávání, přesmykování písmen, slabik

 • cvičení sluchové analýzy a syntézy, cvičení sluchové percepce, cvičení artikulace
 • písemná analýza a syntéza slov
 • tvoření slov ze zpřeházených písmen
 • podtrhávání správně napsaných slov
 • psaní na stroji, na klávesnici PC

hranice slov v písmu

 • stavebnice, různé prvky znázorňující slovo, obrázky, karty s předložkami
 • vyznačování slov částmi stavebnice nebo písemně domluvenými znaky
 • určování počtu slov ve větě
 • čtení slov s předložkami s pomocí obrázků
 • grafické znázorňování náročnějších vět obsahujících předložky, zájmena a další krátká slova

gramatické chyby

 • karty s tvrdým a měkkým i/y, karty s párovými souhláskami
 • přehledy mluvnického učiva
 • doplňovací cvičení
 • vyhledávání příbuzných slov
 • doplňování i/y ústně
 • zápis pouze procvičovaného jevu, zápis pouze těch slov, která obsahují procvičovaný jev
 • mechanické opisování slov, v nichž žák chybuje – ne příliš často
 • zdůvodňování pravopisných jevů dříve, než píší
 • důsledná kontrola práce
 • práce se slovníkem, pravidly
Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.