11.03.2024, Nikol Šimůnek Meyerová

Prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků

Hlavním cílem těchto opatření je zapojení žáků ohrožených možností školního neúspěchu do vzdělávacího procesu a předcházení opakování ročníku.

Školní neúspěch bývá důsledkem disproporcí ve vývoji osobnosti žáků, v jejich výkonnosti, motivaci, rozumových možnostech, volních vlastnostech a v neposlední řadě v rodinném prostředí. Neprospěch je nejčastěji způsoben souborem těchto příčin, které je třeba včas rozkrýt a přijmout adekvátní opatření směřujících k nápravě.

Možná opatření volíme individuálně na základě příčin a zjištěných potřeb žáků.

Poruchy učení a chování, jiná zdravotní omezení a znevýhodnění
 • individuální přístup, případně sepsání a vyhodnocení PLPP, kompenzace nedostatků pomocí speciálně pedagogických metod a postupů na základě doporučení ŠPZ
Mimo osobnostní faktory, sociální znevýhodnění, selhávající rodinné prostředí
 • motivace žáka k učení, spolupráce s rodinou, práce s klimatem třídy a začleňování těchto žáků do kolektivu
Vysoká absence
 • včas žákům nabídnout podporu při zvládnutí zameškané látky, plán doplnění a osvojení učiva, konzultace učitelů s žákem a rodiči, kde se domluví harmonogram a další možnosti podpory žáka
Postup při řešení školní neúspěšnosti
 •  průběžně, nejpozději však po každém čtvrtletí školního roku vyučující informují rodiče žáků, kteří jsou klasifikováni nedostatečně nebo vyučující vyhodnotí jejich vývoj jako rizikový. Na sjednané schůzce se vyučující s rodiči domluví na potřebných opatřeních.
Vhodné formy a metody práce se žákem ohroženým školní neúspěšností:
 • zadávání pravidelných úkolů vycházejících ze stanoveného obsahu učiva, zadání individuální práce pro domácí přípravu, dohled rodičů nad domácí přípravou
 • úzká spolupráce s rodinou
 • diferencovaná práce v hodinách
 • používání kompenzačních pomůcek při samostatné práci, přehledy, tabulky, kalkulačky, nákresy, aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu
 • individuální práce se žákem
 • nabídka doučování v rámci projektu NPO, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Dle závažnosti můžeme dále zvolit:

 • spolupráce učitelů s poradenskými pracovníky školy (ŠPP)
 • sestavení a vyhodnocení Plánu pedagogické podpory (na max. 3 měsíce)
 • zajištění speciálně-pedagogické a případně psychologické diagnostiky, aby byly odhaleny konkrétní příčiny selhávání žáka ve škole

Diagnostika žákových možností, učebních stylů a vzdělávacích potřeb nám pak umožní nastavit vhodná opatření. Je potřeba reagovat včas tak, aby žák byl schopen zastavit svůj pokles výkonu a rychle se navrátit k normě.

Pravidelně, každé čtvrtletí, je na pedagogické poradě školy vyhodnocována situace ve vzdělávání žáků ohrožených školní neúspěšností a všichni jsou s ní seznámeni. Selžou-li všechna opatření a žák je ve studiu neúspěšný, je třeba zvážit možnost opakování ročníku a o této skutečnosti včas informovat zákonné zástupce.

V Bílině dne 1. 9. 2023

Zobrazit fotogalerie

Jak u nás zvoní

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:45 - 9:30
3. hodina 9:45 - 10:30
4. hodina 10:40 - 11:25
5. hodina 11:35 - 12:20
6. hodina 12:30 - 13:15
7. hodina 13:45 - 14:30
8. hodina 14:35 - 15:20
Školní hřiště

Stali jsme se partnerskou školou vzdělávacího programu FRAUS. Dále jsme získali ocenění Nejlepší česká škola 2. dílu. Mezi dalšími ukazateli kvality naší školy patří získání zlatého certifikátu SCIO.